"งดรับ งดให้" 

งดให้และงดรับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด
หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่และเทศกาลสำคัญ

นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

โรงเรียนวัดเมืองสาตร
WATMUANGSART  SCHOOL
"สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม"

คู่มือปฏิบัติ
สำหรับสถานศึกษา

คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา

โรงเรียนวัดเมืองสาตร
44 ซอยต๋าเหิน ตำบลหนองหอย
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
โทรศัพท์/โทรสาร : 053-141472
E-Mail : wmsschoolcnx@gmail.com